• <menu id="4wisa"></menu>
  醫藥生物 > 化學制藥 > 化學制劑(75 家公司) 查看 化學制劑 行業分析報告
  排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
  興齊眼藥 300573 [75~100] 139.59 +6.97% 22.0% 1.23 百億 14.23 億 11.23 億 78.9% 21.9% 2.83 [專業版會員]
  多瑞醫藥 301075 [75~100] 27.96 +1.56% 10.5% 22.37 億 7.97 億 4.81 億 87.9% 11.1% 0.80 [專業版會員]
  力生制藥 002393 [25~50] 21.38 +0.52% 2.9% 39.01 億 44.52 億 10.71 億 58.9% 12.0% 0.70 觀望
  吉林敖東 000623 [25~50] 15.01 +0.87% 6.0% 1.75 百億 2.5 百億 24.17 億 52.1% 59.5% 1.27 觀望
  科倫藥業 002422 [25~50] 19.18 +0.89% 8.7% 2.73 百億 1.46 百億 1.76 百億 55.2% 5.6% 0.86 觀望
  粵萬年青 301111 [51~75] 26.58 -0.64% -- 42.53 億 7.64 億 3.47 億 70.1% 17.3% 0.47 [專業版會員]
  九典制藥 300705 [75~100] 21.69 +3.29% 21.0% 71.27 億 11.56 億 17.99 億 78.8% 11.9% 0.91 [專業版會員]
  一品紅 300723 [51~75] 27.27 -0.94% 17.8% 78.56 億 20.78 億 22.0 億 86.3% 13.6% 1.11 [專業版會員]
  西點藥業 301130 [51~75] 40.51 -0.44% -- 32.73 億 9.23 億 2.77 億 83.3% 17.8% 0.80 [專業版會員]
  千紅制藥 002550 [75~100] 5.66 +0.35% 11.6% 72.44 億 22.45 億 20.36 億 43.4% 12.7% 0.21 [專業版會員]
  京新藥業 002020 [75~100] 9.11 +2.24% 13.8% 82.47 億 49.13 億 33.49 億 55.7% 18.5% 0.74 [專業版會員]
  東陽光 600673 [25~50] 9.1 +2.25% 14.3% 2.74 百億 93.67 億 1.3 百億 22.2% 7.1% 0.38 觀望
  海思科 002653 [25~50] 16.09 +2.03% 2.8% 1.73 百億 29.04 億 26.07 億 65.9% 3.4% 0.07 觀望
  延安必康 002411 [0~25] 6.55 0.00% -5.1% 1.0 百億 96.66 億 74.05 億 24.7% -5.4% -0.31 觀望
  濟民醫療 603222 [51~75] 10.96 +0.18% 14.6% 52.28 億 14.48 億 11.3 億 49.5% 15.3% 0.53 觀望
  普利制藥 300630 [51~75] 34.25 -0.64% 17.8% 1.5 百億 27.1 億 16.03 億 71.7% 28.5% 1.08 [專業版會員]
  康弘藥業 002773 [51~75] 14.94 +0.95% 7.8% 1.37 百億 64.24 億 35.86 億 89.8% 13.5% 0.53 [專業版會員]
  羅欣藥業 002793 [25~50] 8.21 +0.49% 7.6% 1.2 百億 48.29 億 69.12 億 51.2% 5.0% 0.23 觀望
  誠意藥業 603811 [51~75] 13.53 +1.42% 15.9% 31.63 億 10.17 億 6.82 億 71.9% 22.6% 0.65 [專業版會員]
  哈三聯 002900 [25~50] 13.3 -0.08% -9.6% 42.11 億 21.15 億 9.72 億 66.0% -22.2% -0.65 觀望
  國藥現代 600420 [25~50] 9.29 +0.98% 5.0% 95.41 億 1.05 百億 1.33 百億 42.9% 5.0% 0.41 觀望
  賽隆藥業 002898 [0~25] 12.87 +0.47% -4.2% 22.65 億 5.65 億 2.41 億 64.4% -10.0% -0.14 觀望
  北陸藥業 300016 [51~75] 7.53 +0.80% 6.2% 37.1 億 21.2 億 8.06 億 62.8% 12.2% 0.23 觀望
  昂利康 002940 [51~75] 38.14 -0.16% 9.3% 36.59 億 15.19 億 14.0 億 63.6% 10.5% 1.34 [專業版會員]
  海欣股份 600851 [25~50] 7.04 +0.86% 3.4% 84.98 億 40.67 億 15.6 億 45.9% 6.4% 0.11 觀望
  華潤雙鶴 600062 [51~75] 23.2 +2.34% 10.1% 2.42 百億 1.05 百億 92.22 億 55.1% 11.1% 0.94 過熱
  立方制藥 003020 [75~100] 29.4 +0.24% 13.8% 35.41 億 13.51 億 23.53 億 39.8% 7.6% 1.92 [專業版會員]
  振東制藥 300158 [75~100] 6.75 -1.17% 36.6% 69.36 億 80.62 億 46.89 億 57.0% 53.8% 2.46 [專業版會員]
  翰宇藥業 300199 [0~25] 13.54 +1.88% -3.1% 1.24 百億 15.86 億 7.25 億 73.2% -7.4% -0.06 觀望
  中關村 000931 [0~25] 6.7 +1.21% -7.0% 50.46 億 18.1 億 20.26 億 51.7% -5.1% -0.15 觀望
  仟源醫藥 300254 [0~25] 7.55 +0.27% -14.7% 18.24 億 7.43 億 8.99 億 70.4% -8.8% -0.41 觀望
  北大醫藥 000788 [25~50] 8.0 +2.17% 2.4% 47.68 億 13.46 億 22.07 億 39.2% 1.5% 0.05 觀望
  貝達藥業 300558 [51~75] 61.5 -1.24% 7.1% 2.55 百億 47.92 億 22.12 億 90.7% 14.1% 0.76 觀望
  廣生堂 300436 [25~50] 36.17 +1.92% -5.7% 57.61 億 10.64 億 3.72 億 60.6% -12.8% -0.30 觀望
  衛信康 603676 [51~75] 10.18 -1.07% 11.0% 44.38 億 11.19 億 11.41 億 51.5% 10.2% 0.28 [專業版會員]
  恒瑞醫藥 600276 78.74 35.66 +0.28% 12.5% 2.27 千億 3.68 百億 2.45 百億 84.9% 17.2% 0.67 低估
  健康元 600380 [51~75] 12.26 +0.74% 12.1% 2.34 百億 2.08 百億 1.64 百億 64.2% 16.6% 0.74 [專業版會員]
  福安藥業 300194 [25~50] 3.75 +1.08% -8.1% 44.61 億 39.02 億 23.57 億 62.4% -26.8% -0.27 觀望
  海南海藥 000566 [0~25] 4.6 +1.10% -50.1% 59.68 億 23.52 億 20.67 億 41.9% -70.1% -1.10 觀望
  江蘇吳中 600200 [25~50] 7.24 +0.56% -3.4% 51.58 億 18.98 億 16.75 億 31.7% -4.0% -0.09 觀望
  奧賽康 002755 [51~75] 9.59 +0.63% 6.9% 89.01 億 32.47 億 27.11 億 89.8% 8.1% 0.24 [專業版會員]
  德展健康 000813 [25~50] 3.47 +0.87% -1.6% 77.48 億 54.93 億 7.16 億 64.3% -18.3% -0.04 觀望
  人福醫藥 600079 [25~50] 16.13 +0.69% 15.5% 2.63 百億 1.65 百億 2.09 百億 42.9% 11.8% 1.26 觀望
  圣濟堂 600227 [0~25] 3.2 +1.91% -5.4% 54.18 億 30.82 億 23.17 億 16.9% -7.5% -0.10 觀望
  聯環藥業 600513 [25~50] 10.9 -2.77% 10.8% 31.3 億 13.23 億 17.18 億 54.0% 8.5% 0.43 觀望
  天藥股份 600488 [0~25] 4.38 +2.10% 1.5% 48.18 億 38.39 億 37.92 億 45.4% 2.0% 0.04 觀望
  華海藥業 600521 [25~50] 21.38 +0.85% 5.5% 3.17 百億 69.18 億 69.19 億 59.8% 5.2% 0.26 觀望
  哈藥股份 600664 [25~50] 3.03 +0.33% 10.4% 76.37 億 45.31 億 1.32 百億 23.9% 3.3% 0.16 觀望
  神奇制藥 600613 [25~50] 6.04 +0.17% 3.1% 32.26 億 24.08 億 23.38 億 59.5% 3.0% 0.13 觀望
  魯抗醫藥 600789 [0~25] 6.62 0.00% 2.4% 58.36 億 34.53 億 49.14 億 22.4% 1.6% 0.09 觀望
  華北制藥 600812 [0~25] 6.84 +0.44% 1.5% 1.17 百億 70.38 億 1.02 百億 34.8% 1.1% 0.05 觀望
  莎普愛思 603168 [25~50] 8.54 +1.43% 3.9% 27.55 億 13.8 億 6.26 億 64.6% 8.4% 0.17 觀望
  靈康藥業 603669 [25~50] 6.5 +0.93% 3.4% 46.88 億 14.7 億 5.92 億 76.4% 8.7% 0.07 觀望
  豐原藥業 000153 [25~50] 8.34 +0.36% 8.2% 26.03 億 15.92 億 36.0 億 28.9% 3.3% 0.39 觀望
  麗珠集團 000513 [51~75] 36.36 +2.74% 13.9% 3.4 百億 1.49 百億 1.22 百億 64.7% 16.1% 1.93 [專業版會員]
  東北制藥 000597 [25~50] 5.49 +0.37% 3.1% 74.0 億 43.64 億 84.78 億 39.0% 1.5% 0.09 觀望
  華特達因 000915 [75~100] 40.55 -0.25% 19.2% 95.02 億 36.94 億 21.43 億 71.6% 36.9% 1.82 [專業版會員]
  通化金馬 000766 [0~25] 5.35 +1.71% 1.6% 51.71 億 23.45 億 14.9 億 76.7% 2.4% 0.04 觀望
  景峰醫藥 000908 [0~25] 3.52 +1.73% -43.7% 30.97 億 3.4 億 8.72 億 65.9% -23.9% -0.21 觀望
  恩華藥業 002262 [75~100] 13.42 -0.22% 17.4% 1.35 百億 50.9 億 40.24 億 76.6% 20.3% 0.81 [專業版會員]
  長江健康 002435 [25~50] 4.86 +0.83% -8.9% 60.07 億 46.64 億 42.29 億 39.7% -10.6% -0.36 觀望
  亞太藥業 002370 [25~50] 5.53 +2.98% -44.8% 29.68 億 4.05 億 3.04 億 35.9% -76.6% -0.44 觀望
  潤都股份 002923 [51~75] 17.32 +0.12% 12.8% 41.81 億 11.5 億 11.89 億 60.7% 12.0% 0.78 [專業版會員]
  譽衡藥業 002437 [25~50] 2.54 +0.40% 1.3% 55.83 億 19.82 億 32.14 億 73.8% 1.0% 0.01 觀望
  東誠藥業 002675 [25~50] 12.22 +0.16% 3.1% 98.03 億 50.85 億 39.02 億 40.9% 6.1% 0.17 觀望
  萊美藥業 300006 [25~50] 4.21 +1.20% -8.0% 44.45 億 21.82 億 10.64 億 71.5% -17.6% -0.18 觀望
  康芝藥業 300086 [0~25] 6.58 -0.30% -0.4% 29.61 億 15.06 億 7.6 億 52.4% -0.9% -0.01 觀望
  華仁藥業 300110 [25~50] 3.89 0.00% 5.6% 45.99 億 24.7 億 16.03 億 50.1% 8.4% 0.11 觀望
  金城醫藥 300233 [25~50] 29.3 -0.27% 4.8% 1.14 百億 35.56 億 34.83 億 49.5% 5.3% 0.44 觀望
  金石亞藥 300434 [25~50] 9.87 +0.82% 2.6% 39.65 億 21.9 億 9.92 億 54.7% 5.4% 0.14 觀望
  海辰藥業 300584 [51~75] 32.2 +1.07% 34.4% 38.64 億 9.61 億 5.67 億 79.1% 50.1% 2.37 [專業版會員]
  天宇股份 300702 [25~50] 28.63 -0.52% 4.2% 99.63 億 38.05 億 25.36 億 34.2% 6.1% 0.14 觀望
  仙琚制藥 002332 [51~75] 9.53 +0.95% 13.4% 94.27 億 50.53 億 43.85 億 58.5% 14.3% 0.64 [專業版會員]
  華東醫藥 000963 59.1 43.2 -0.09% 13.8% 7.56 百億 1.77 百億 3.46 百億 30.4% 6.6% 1.28 過熱
  信立泰 002294 68.69 27.08 +0.07% 9.0% 3.02 百億 80.55 億 32.28 億 74.9% 19.0% 0.57 低價
  国产精品青草久久久久福利
 • <menu id="4wisa"></menu>